• Home
 • /
 • Page

[:pl]

Strategia wdrażania elektrycznych i autonomicznych pojazdów

Modele biznesowe funkcjonowania motoryzacji elektrycznej i autonomicznej

Rozwój motoryzacji elektrycznej to cel Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) oraz Planu Rozwoju Elektromobilności (PRE). W Strategii Energetycznej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji upowszechnienie pojazdów elektrycznych to jeden z sześciu głównych celów rozwoju przemysłu ICT. Widzimy możliwość wykorzystania zbliżającego się przełomu technologicznego do zajęcia znacznie silniejszej pozycji na rynku produkcji osprzętu elektrotechnicznego, elektroniki i oprogramowania dla elektrycznych środków transportu.

Teza główna panelu

Polski przemysł ICT ma szansę zwiększyć swój potencjał w oparciu o wzrost produkcji na rynek  elektrycznych i autonomicznych środków transportu. Rozwój motoryzacji elektrycznej przyczyni się do modernizacji polskiej energetyki, obniżenia kosztów transportu i zwiększenia udziału własnych paliw i źródeł energii w bilansie energetycznym kraju.

Opis problemu

Pierwsze samochody elektryczne pojawiły się już w sprzedaży, a prognozy wskazują, że będą podstawą transportu w ruchu lokalnym. Po roku 2020 wzrost rynku i spadek kosztów produkcji magazynów energii spowodują, że opłacalność zakupu samochodu elektrycznego będzie ewidentna. Wiele przedsiębiorstw poszukuje nowych modeli biznesowych, które przyspieszą rozwój rynku tych pojazdów. Są pomysły, by relatywnie wysokie koszty magazynów energii rozłożyć klientowi w czasie w taki sposób, aby koszt zakupu samochodu miejskiego i jego koszty eksploatacji stanowiły atrakcyjną ofertę jak najszybciej. Biorąc pod uwagę, że rośnie w Polsce liczba rodzin posiadających 2 samochody w gospodarstwie rodzinnym, jeden z nich może być samochodem miejskim o napędzie elektrycznym. Jakie instrumenty finansowe mogą efektywnie stymulować rozwój tego rynku? Rozwój motoryzacji elektrycznej może spowodować spadek sprzedaży paliw płynnych. Jednocześnie zwiększą się inwestycje prywatne w produkcję energii z OZE na potrzeby motoryzacji. Z dużym prawdopodobieństwem wzrośnie stopień wykorzystania energetyki systemowej w godzinach nocnych i spadnie import paliw płynnych. Czy rozwój motoryzacji elektrycznej daje szansę na zmniejszenie importu i zwiększenie eksportu? Czy zmiana struktury popytu i przestawienie się w większym stopniu na rodzime źródła energii wymaga istotnej zmiany w konstrukcji strumieni przychodów budżetu Państwa? Prawidłowe prognozy są niezbędne dla rozplanowania działań przygotowawczych. Transformacja technologiczna, do której zbliża się motoryzacja będzie współgrać w czasie z wdrożeniem transportu autonomicznego i przyspieszeniem transformacji w polskiej energetyce. Uważamy, że procesy te, prawidłowo zarządzane, mogą przyczynić się do podniesienia konkurencyjności przemysłu i zwiększenia tempa rozwoju gospodarki. Warunkiem koniecznym wykorzystania nowych możliwości biznesowych jest pełna synchronizacja celów SOR, PRE i strategii energetycznej z planami rozwoju sieci szerokopasmowych NGN i 5G. Powinniśmy starać się, by u podstaw było wykorzystanie świata Internetu rzeczy i sztucznej inteligencji. Samochód zdolny do jazdy bez kierowcy potrzebny jest głównie w ruchu miejskim, dlatego prace konstrukcyjne zakładają wdrożenie tej technologii w pierwszej kolejności w samochodach elektrycznych. Koszt sztucznego kierowcy w samochodzie elektrycznym będzie niższy niż w spalinowym. Mniejsze zainteresowanie rozwojem autonomiczności w samochodach spalinowych wynika również z prognoz rozwoju technologii magazynowania energii elektrycznej. To prowadzi do wniosku, że e-mobility to w równym stopniu zadanie budowy samochodu elektrycznego, sieci komunikacji szerokopasmowej i inteligentnego oprogramowania. W trakcie panelu postaramy się połączyć w pojęciową całość: koncepcję budowy specjalizacji przemysłowej, przemysł cyfrowy, strategię rozwoju w zakresie transportu elektrycznego/autonomicznego i znaczenie szybkiego wdrożenia do praktyki reguł definiujących formalnie zasady wdrażania niezbędnego oprogramowania i monitoringu/opomiarowania. Chcemy popularyzować informację, że PRE to plan rozwoju systemu autonomicznego transportu. Czy rozwój autonomicznego transportu elektrycznego zwiększy efektywność energetyczną gospodarki?

E-mobility to zmiana infrastrukturalna i cywilizacyjna, która dotyczy:

 • systemu elektroenergetycznego

Jak przygotować się do ewentualnego zwiększenia zapotrzebowania na energię elektryczną o 20 GWh dziennie w roku 2025 i o ok. 100 GWh do roku 2030? Kiedy potrzebne będą systemy planowania ładowania nocnego, zarządzania ładowaniem dziennym itd.?; Czy samochód elektryczny przyczyni się do rozwoju OZE w Polsce?

 • systemu paliwowego

Samochody elektryczne wraz ze wzrostem zasięgu wymagać będą stacji szybkiego ładowania (standard CCS został przyjęty w UE). Czy można wykluczyć, że na połączeniach międzymiastowych rozwijać się będzie transport wodorowy? Czy to oznacza konieczność przygotowania kompleksowych planów transformacji systemu zasilania transportu do roku 2025? Czy to zapowiedź wybuchu wielkiej liczby inwestycji prywatnych?

 • sieci szerokopasmowych, Smart Grids i Smart City,

Czy miasta powinny włączyć się w promowanie motoryzacji elektrycznej i autonomicznej? Jak zorganizować zarządzanie ruchem i ładowaniem, by zapewnić  kompatybilność  oprogramowania, opomiarowania i systemów bezpieczeństwa?

 • adaptacji miast do transportu elektrycznego (stacje ładowania i sieć 5G),

Jakie rozwiązania wydają się dzisiaj bezpieczniejsze? Czy cała „inteligencja” będzie zainstalowana w komputerach samochodów, czy będzie wspomagana przez moc obliczeniową w chmurze?

 • nowych modeli funkcjonowania miast, zachowań społecznych i wynikających z tego modeli biznesowych.

Jak te zmiany wpłyną na życie mieszkańców miast, na sposób korzystania z dróg i przestrzeni publicznej? Czy to zwiększy obciążenie Internetu i całej infrastruktury sieciowej miast?

 

[:en]

The strategy for introduction of electric and autonomous vehicles

Business models for electric and autonomous automotive industry

The development of electric automotive industry is one of the goals of the Polish Agenda for Sustainable Development  and the Electromobility Development Plan for Poland. Popularization of electric vehicles is one of the six pillars of the ICT industry development, presented  in  the Energy Strategy elaborated by the Polish Chamber of Commerce for Electronics and Telecommunications. We see the soon-to-come technological breakthrough as an opportunity to strengthen the position of Poland in the industry of manufacturers of electrical equipment, electronics and software for electric vehicles.

The main thesis of the panel discussion

The Polish ICT industry can boost its potential, by focusing on manufacturing goods designed for the electric and autonomous automotive industry. The development of electric automotive industry can contribute to the modernization of the Polish energy sector, reduce transport costs and increase the share of own fuel and energy sources in the energy balance of the country.

Description of the issue

The first electric vehicles have already appeared on the market and it is forecast that soon they become the basic means of transportation in local traffic. After 2020, market growth and a decrease in costs of production of energy storage units in an obvious way will increase the profitability of electric vehicles. A lot of companies seek for new business models that can boost the development of eclectic automotive industry. There’s an idea to extend the relatively high costs incurred by a customer over a longer period, so that the cost of a small urban vehicle and its operating costs become attractive to the target audience. Given the fact, that the number of Polish families possessing 2 cars constantly grows, customers may be interested in buying a city car with an electric drive. What kind of financial instruments could effectively stimulate the development of the market?

Development of electric automotive industry can translate into a decrease in sales of liquid fuels. At the same time, the volume of private investments in the production of motorization-oriented renewable energy constantly grows. It is highly probable that the use of system energy at night will increase and the importation rate of liquid fuels will decrease. Will the development of electric automotive industry give a chance to increase exportations and decrease importations? Will the change in the structure of demand and switching to the country’s energy sources require significant change in the structure of the State budget revenue streams? Right preparations can be made only based on correct forecasts. The technological transformation that will soon witnessed in the automotive industry will be accompanied by the implementation of the autonomous transport system and fast-paced changes in the Polish power industry. We believe that the right management of these processes can contribute to increasing the competitiveness of the Polish industry and the pace of the Polish economy’s development. In order to grasp the new business possibilities, it is imperative to fully synchronize the goals set out in the Polish Agenda for Sustainable Development, the Electromobility Development Plan for Poland, and the Energy Strategy with the plans of development of NGN and 5G broadband networks We should build the strategy, drawing from the Internet of Things and Artificial Intelligence. Driverless cars are especially needed in urban traffic, that is why construction works focus on the implementation of this technology in electric cars in the first place. In the case of electric cars, the cost of an “artificial driver” will be much lower than in the case of gasoline cars. Smaller interest in the development of autonomous systems in gasoline cars also results from the forecasts relating to the development of technologies of electricity storage. This leads to the conclusion that the development of e-mobility equally consists in building electric car networks, broadband communication networks and intelligent software. During the panel discussion we will try to combine in one whole the following notions: the concept of the industrial specialization, digital industry, development strategy for electric/autonomous transport and the importance of the rapid implementation of the formal rules that define the implementation of the necessary software and monitoring /metering. We want to popularize the information that the Electromobility Development Plan for Poland is a plan of development of autonomous transportation system. Will the development of autonomous electrical transportation systems will increase Poland’s power efficiency?

E-mobility constitutes an infrastructural and civilisation change, relating to:

 • Electrical power system

How to prepare for a possible increase in demand for electricity by 20 GWh per day by 2025 and approx. 100 GWh by 2030? When we will need planning systems for overnight charge, day charge management  etc.?; will electric cars  contribute to the development of renewable energy sources in Poland?

 • Fuel system

With increasing coverage, electric cars will require fast-charging stations  (the CCS standard has been approved by the EU). Is it possible that the development of inter-city transportation will require hydrogen infrastructure for transport? Does this mean that there is a  need to prepare comprehensive plans for the transformation of the power system of transport by 2025? Is this the announcement of the outbreak of a large number of private investments?

 • broadband networks, Smart Grids and Smart Cities

Should cities become involved in the promotion of electric and autonomous vehicles? How to organize traffic and  charging management in order  to ensure the compatibility of software, metering and security systems?

 • adaptation of cities to electric transportation systems (charging stations and 5g networks)

What kind of solutions seem currently the safest? Will the entire „intelligence” will be installed on the computers of cars or will it be supported by cloud software?

 • the new models of the functioning of cities, social behavior and the resulting business models.

How these changes will affect the lives of urban residents and the methods of use of  the roads and public space? Will it overload the Internet and the entire network infrastructure belonging to cities?

The following entities are invited to participate in the discussion:

 • manufacturers of vehicles and means of transport,
 • providers of infrastructure elements and integrators,
 • operators of ICT and power networks,
 • manufacturers of software and electronics.
[:]