O Forum

11 Forum Gospodarczego TIME Sieci 5G dla przemysłu 4.0

 WSPÓŁPRACA, WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI EUROPEJSKIE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ I PRZEMYSŁ

Sztuczna inteligencja otworzyła kolejny etap w cyfryzacji sieci i przemysłu

Zmiany technologiczne w przemyśle wymagają modyfikacji otoczenia regulacyjnego.
Prowadzą do większej efektywności gospodarowania zasobami przedsiębiorstw.
To etap rozwoju gospodarki sieciowej i cel biznesowy inwestycji w sieci 5G i technologie przemysłu 4.0.

FG TIME to spotkanie wszystkich zainteresowanych rozwojem infrastruktury i przemysłu.
Powstające modele biznesowe dają przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwom bardziej otwartym na współdziałanie i współpracę. Celem jest uruchamianie mechanizmów pozwalających na opłacalne współdzielenie zasobów z podmiotami zewnętrznymi. Rosnące znaczenie ekonomii skali w połączeniu z możliwościami lepszego wykorzystania potencjału firm zachęcają do budowania nowych relacji.
Misją organizatorów Forum jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Do dyskusji zapraszamy przedsiębiorców, ekspertów, naukowców i przedstawicieli administracji. Wyniki obrad wykorzystane zostaną przez organizacje przedsiębiorstw w ich statutowej działalności.
X-te FG TIME było miejscem europejskiej dyskusji nad konsekwencjami wspomnianych powyżej zmian. Podsumowaniem ubiegłorocznych dyskusji był apel o przyspieszenie procesów modernizacyjnych. Nowa technika i związane z nią technologie najszybciej rozwijają się na największych rynkach. Rozmiar rynku UE jest zasobem, który daje krajom członkowskim nowe szanse rozwojowe. Jednak skorzystanie z nich wymaga ścisłej współpracy i szybkiej modernizacji ram regulacyjnych jednolitego rynku UE. W czasie ubiegłorocznych obrad zwrócono uwagę na szereg zagadnień o dużym ciężarze gatunkowym. Zebrane postulaty i przemyślenia wykorzystywaliśmy w dyskusjach, jakie toczą się obecnie we wszystkich krajach UE. Apelowaliśmy o jak najszybsze podejmowanie praktycznych działań konsolidacyjnych i harmonizacyjnych. Szczegółowe wnioski z dyskusji przedstawiliśmy w oddzielnych raportach i dokumentach, które wykorzystujemy w czasie konsultacji na temat potrzeb regulacyjnych dotyczących sieci 5G i przemysłu 4.0.

Nie wchodząc w szczegóły, działania nasze służą popularyzacji i uzasadnieniu następujących wniosków:

 • rozwój gospodarczy w najbliższych latach będzie kształtowany przez implementacje „ sztucznej inteligencji”,
 • usieciowienie produktów materialnych będzie ulegać dalszemu pogłębianiu i upowszechnianiu, zatem konieczne jest budowanie warunków zapewniających ich interoperacyjność,
 • wzrost znaczenia powiązań sieciowych powoduje, że regulacje prawne mają coraz większy wpływ na kształt rynku oraz tempo rozwoju technicznego i społecznego,
 • rośnie znaczenie gospodarcze tzw. ekonomii skali, co przekłada się na konieczność tworzenia zunifikowanego prawa w ramach dużych obszarów gospodarczych,
 • rosnąca rola innowacyjności i wiedzy w życiu społeczno-gospodarczym, spowoduje głębokie zmiany w strukturze zatrudnienia.

Uczestnicy ubiegłorocznej edycji FG TIME, bardzo docenili zaangażowanie partnerów europejskich (DigitalEurope i Orgalime) oraz zaapelowali o zaproszenie do udziału w Forum przedstawicieli wszystkich organizacji przedsiębiorców przemysłu cyfrowego UE. Organizatorzy podzielają przekonanie uczestników, że poszerzenie kręgu interesariuszy FG TIME, przełoży się z czasem na bardziej zharmonizowany kształt nowych ustaw, rozporządzeń i decyzji istotnych dla cyfryzacji europejskiego obszaru gospodarczego.

W ramach konsultacji, jakie odbyliśmy po X Forum przedsiębiorcy wskazali na jeszcze jedno wyzwanie, które powinniśmy zaadresować. Jest nim potrzeba włączenia w rozwój przemysłu i gospodarki 4.0 małych i średnich przedsiębiorstw (SME). To one ostatecznie zdecydują o tempie i skali transformacji.

UE to wielki obszar gospodarczy, ale nadal zdefragmentowany przez zróżnicowany poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i narastające egoizmy regionalne. Przedsiębiorcy UE mają zdefiniowany interes w budowie zintegrowanej ekonomicznie i politycznie Europy. Aby go skonsumować, muszą zwiększyć swe zaangażowanie w budowanie ściślejszych relacji współdziałania oraz współpracy. Jednak obecne ramy prawne UE zbyt często sprzyjają powstawaniu konfliktów interesów – poprzez tworzenie warunków dla hiperkonkurencji – a niedostatecznie motywują do zacieśniania współpracy. Stabilność i zrównoważenie rozwoju gospodarczego UE zależy od tego, czy europejski przemysł utrzyma pozycję światowego lidera transformacji prowadzącej do gospodarki 4.0 i społeczeństwa wiedzy. Wydaje się, że potrzebne jest większe wsparcie regulacyjne dla współpracy przedsiębiorców połączone z zapobieganiem procesom monopolizacji.

Niedostatecznie rozpoznany jest rynek zbytu na usługi sieci 5G i technologie przemysłu 4.0. Z przeprowadzonych konsultacji przez KIGEiT wynika, że szczególnie istotny w tym kontekście jest rynek generowany przez sektor SME. Potrzebne jest zacieśnianie współpracy krajowych i europejskich organizacji przedsiębiorstw przemysłu cyfrowego z regionalnymi izbami gospodarczymi i Eurochambers. Pragniemy, aby FG TIME stało się okazją do spotkania tych organizacji oraz ich członków.

Efektywność oddziaływania przedsiębiorstw będzie zależeć od spójności propozycji regulacji definiujących warunki funkcjonowania rynku z regulacjami w obszarach, w których poleganie wyłącznie na mechanizmach rynkowych jest nieefektywne, niewłaściwe lub nie ma zastosowania. Specjalnego podejścia wymagają między innymi: edukacja, kształcenie, opieka społeczna i służba zdrowia. W związku z powyższym, wielkiego znaczenia nabrał europejski poziom współpracy przedsiębiorstw. Modernizacji wymaga polityka informacyjna, od której w istotnej części zależy poparcie społeczne dla proponowanych reform.

Tylko wspólnie możemy przyspieszyć przechodzenie od koncepcji do praktycznego wdrożenia zharmonizowanych rozwiązań prawnych. Rosnący wpływ ekonomii skali na efektywność działalności gospodarczej wymaga bardziej kompleksowego podejścia do koncepcji wspólnego rynku. Likwidacja barier celnych, wspólne programy badawczo-rozwojowe to zdecydowanie za mało. Niedokończone wdrożenie dyrektyw nowego podejścia i szereg barier pozataryfowych skutecznie hamują procesy integracyjne i wyrównawcze. Biznes potrzebuje bardziej jednolitego rynku w obszarze specyfikacji technicznych i stosowanych standardów, ujednolicenia systemu bankowo-finansowego, wspólnych regulacji dot. rynku pracy, prawa budowlanego, telekomunikacyjnego, energetycznego czy też dopasowania prawa ochrony własności intelektualnej do obecnego poziomu rozwoju techniki. To tylko niektóre z problemów, z których rozwiązaniem mamy duże trudności ze względu na różnice w poziomie rozwoju gospodarczego członków UE. Dlatego tak ważny jest dialog, który pozwoli na skuteczniejsze działania niwelujące te różnice i na wygaszanie głównych źródeł konfliktów interesów.

FG TIME to miejsce definiowania potrzeb przedsiębiorców UE i warunków koniecznych dla rozwoju sieci 5 G i przemysłu 4.0. Tematy będące przedmiotem pracy krajowych i europejskich ciał konsultacyjnych są tożsame z tematami XI FG TIME:

 1. Gospodarka widmem i planowanie obszarowe rozwoju 5G.
 2. Zarządzanie gęstością mocy promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego.
 3. Racjonalizacji kosztów budowy warstwy bezprzewodowej sieci 5G.
 4. Plan działań dla zwiększenia tempa budowy światłowodów.
 5. Platformy Przemysłu 4.0.
 6. Programy rozwoju AI.
 7. System specyfikacji technicznych włączających SME w obieg gospodarki 4.0.
 8. Nowe koncepcje funkcjonowania rynku danych i wartości niematerialnych (IPR, patenty itd.).

Każdemu z wymienionych powyżej tematów poświęcimy jedną sesję, składającą się z 20-minutowej prezentacji wprowadzającej i dyskusji ekspertów. Poniżej przedstawiamy propozycje tematów, na których chcemy skupić uwagę uczestników dwudniowych obrad XI-go FG TIME. Poniższe opisy prosimy traktować, jako wstępną propozycję KIGEiT, PIiT i ZVEI, która może być modyfikowana zgodnie z sugestiami Rady Programowej i przedsiębiorców zainteresowanych bezpośrednio tematyką danego panelu.

Pilną i oczywistą jest potrzeba przyspieszenia budowy powszechnego dostępu szerokopasmowego 5G oraz niezbędnej do tego infrastruktury światłowodowej. Powinniśmy wypracować nowe modele biznesowe, instrumenty finansowe i adekwatne do tego regulacje prawne. Już dzisiaj widać, że budowa dostępu 5G, przez operatorów telekomunikacyjnych nie będzie mogła być przez nich sfinansowana samodzielnie w odpowiednim czasie. Dlatego koniecznym jest podjęcie dialogu z rządami i Komisją Europejską na temat stworzenia warunków umożliwiających szybkie pokonanie zarysowujących się barier inwestycyjnych.

Ad. I.

Spośród wielu czynników, które będą decydować o tempie rozwoju sieci 5G, na czoło wysuwa się problem organizacji zarządzania procesami udostępniania widma dla potrzeb bezprzewodowej transmisji danych. Główne tematy podnoszone i będące w centrum zainteresowania podmiotów telekomunikacyjnych to:

 • uwalnianie pasma na potrzeby transmisji danych poprzez zmianę przeznaczenia,
 • system opłat za użytkowanie/współużytkowanie częstotliwości,
 • reguły redystrybucji pasma nieużywanego,
 • ustanowienie stabilnych zasad lekkiej regulacji dla pasm milimetrowych (do 24,75 GHz).

 

Ad. II. Wraz z rozpoczęciem budowy sieci 5G zaczęła wzrastać temperatura dyskusji na temat regulacji ograniczających poziom gęstości mocy PEM i natężeń pól magnetycznego i elektrycznego. Coraz częściej napotykamy na działania utrudniające budowę nowych stacji bazowych sieci bezprzewodowych. Mamy do czynienia z konfliktem poglądów na temat szkodliwości tego promieniowania. Stwierdzenia, oświadczenia, badania, stanowiska, specyfikacje techniczne, metody pomiarowe, a nawet ocena wyników badań naukowych dotyczących PEM są determinowane przez pogląd na temat domniemanej szkodliwości efektów nietermicznych. Środowiska promujące konieczność utrzymywania, a nawet zaostrzania obecnych wymagań, kwestionują nawet raport SCENIHR. To oznacza, że wiedza dotycząca szkodliwości tego promieniowania dla ludzi i zwierząt ma coraz mniejsze znaczenie.

Tematy podnoszone przez interesariuszy:

 • potrzeba ustanowienia zharmonizowanych wymagań i procedur kontrolnych,
 • wpływ regulacji ograniczających poziom PEM na koszty inwestycji w warstwę radiową sieci 5G,
 • przewlekłość postępowań środowiskowych,
 • negatywny wpływ na cyfryzację i innowacyjność sektora MŚP,
 • polityka informacyjna obniżająca poziom negatywnych emocji społecznych,
 • konieczność pilnego usunięcia obecnych barier regulacyjnych dotyczących PEM.

 

Ad. III. Ekonomika inwestycji w sieci 5G będzie inna niż w przypadku poprzednich cykli inwestycyjnych. Często słyszymy, że większość usług 5G nie będzie generowała istotnego popytu w segmencie klientów detalicznych. Wg obecnych poglądów są one potrzebna biznesowi i wzdłuż głównych szlaków drogowych. To prowokuje do stawiania szeregu pytań szczegółowych o geografię i harmonogram inwestowania. Infrastrukturą wspólną dla usług świadczonych za pośrednictwem FTTH i sieci 5G jest sieć światłowodowa. Wysokie koszty inwestycyjne to główna przeszkoda wdrożenia szybszych programów budowy tej warstwy. Z powyższych powodów tematy stojące w centrum zainteresowania to:

 • warunki udostępnienia infrastruktury technicznej – kanalizacji kablowej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej budynku (dostęp do instalacji budynkowych),
 • warunki udostępnienia konstrukcji słupowych elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia (dostęp do „słupów”),
 • wprowadzenie europejskiej specyfikacji i warunków instalacji bez pozwoleń dla mikrozestawów nadawczo-odbiorczych RAN.

Ad. IV. Panel ten będzie poświęcony metodom przyspieszenia budowy powszechnego dostępu 1 Gbps+. Będziemy pytać ekspertów o rozwiązania systemowe, które mogłyby usunąć niedomagania obecnych warunków budowy i eksploatacji sieci szerokopasmowych.

Europejski obraz poziomu rozwoju sieci FTTH/FTTB wskazuje, że polityka finansowania infrastruktury kluczowej z punktu widzenia interesów całej gospodarki ma olbrzymie znaczenie.

Szczególnie ważnym jest określenie modeli biznesowych funkcjonowania sieci, co powinno być punktem wyjścia do uruchomienia niezbędnych środków inwestycyjnych. Przenalizowania wymagają wszystkie aspekty budowy i współużytkowania powszechnej gęstej sieci światłowodowej. Reorganizacja tego rynku, poczynając od prawa budowlanego poprzez ekosystem prawny określający prawa i obowiązki wszystkich uczestników rynku i ostatecznych beneficjentów, to warunek konieczny utrzymania krajów UE w awangardzie przemian określanych, jako budowa gospodarki 4.0. To zadania, które daleko wykraczają poza możliwości finansowe i organizacyjne operatorów infrastruktury teleinformatycznej. Tematy, które obecnie najbardziej absorbują operatorów w odniesieniu to światłowodów:

 • aktualizacja Narodowego Planu Szerokopasmowego uwzględniająca szerszy kontekst tych prac, mając na względzie strategię rozwoju kraju w obszarze cyfryzacja i strategię budowy sieci 5G,
 • POPC – stan realizacji,
 • niemiecki program sieci światłowodowej jako przykład wspólnej inicjatywy różnych operatorów infrastruktury technicznej,
 • prawo budowlane.

 

Ad. V. W większości krajów powstają platformy przemysłu 4.0. Są powoływane przez duże podmioty w oparciu o istniejące regulacje określające funkcjonowanie przedsiębiorstw. Dla większości przedsiębiorstw ich rola gospodarcza jest niezrozumiała. Te i inne problemy związane ze zmianami, jaki pociągnie za sobą przemysł 4.0 określają tematy, wokół których toczy się dyskusja:

 • rola i zakres kompetencji platform przemysłu 4.0,
 • podstawy prawne tworzenia platform przemysłu 4.0,
 • integracja krajowych platform przemysłu 4.0,
 • regulacje transgranicznych transakcji 4.0.

Ad. VI. W zeszłorocznym wystąpieniu programowym KIGEiT postawiliśmy tezę, że upowszechnienie sztucznej inteligencji wymaga zintegrowanego podejścia do programowania rozwoju przemysłu, infrastruktury, edukacji i kształcenia ustawicznego. Zaapelowaliśmy o powszechne wsparcie dla ogólnoeuropejskiego długofalowego programu rozwoju AI, jako dziedziny wiedzy oraz komercjalizacji jej osiągnięć. 10 kwietnia 2018 roku 25 krajów UE podpisało Deklaracje o współpracy dla rozwoju AI.  Trwają intensywne konsultacje publiczne, dyskusje o potrzebnych inwestycjach, zmianach w prawie, reorganizacji systemów edukacji i kształcenia.

Organizatorzy XI FG TIME proponują przyjąć za motto naszej dyskusji cytat z wypowiedzi Komisarza do spraw Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego.

W Europie każda skuteczna strategia zajmująca się sztuczną inteligencją musi mieć charakter transgraniczny. Wiele państw członkowskich zgodziło się współpracować w zakresie szans i wyzwań związanych ze sztuczną inteligencję. To wspaniała wiadomość. Współpraca będzie koncentrować się na wzmacnianiu centrów badawczych europejskiej AI, tworzeniu synergii w programach finansowania badań, rozwoju i innowacji w Europie oraz wymianie poglądów na temat wpływu sztucznej inteligencji na społeczeństwo i gospodarkę. Państwa członkowskie zaangażują się w ciągły dialog z Komisją, która będzie działała jako pośrednik.”

Realizując postulat zawarty w cytacie proponujemy przykładowe tematy dyskusji:

 • ustanowienie sieci łączącej przedsiębiorstwa z europejską siecią centrów badawczych AI
 • pakiet dużych projektów wzmacniających europejski przemysł AI (np. europejską produkcję układów scalonych dla AI, europejskie centrum translacyjne itp.)
 • programy kształcenia skierowane do przedsiębiostw sektora SME.

Ad. VII. Podstawą biznesową stanowiącą cel rozwoju przemysłu 4.0 jest zwiększanie efektywności wykorzystania zasobów przedsiębiorstw produkcyjnych. Największe rezerwy w tym zakresie tkwią w sektorze SME. Otwiera się jednocześnie proces przejmowania wartości dodanej generowanej w SME do dużych organizacji gospodarczych. Może to doprowadzić do nasilania się procesów przyspieszonej ukrytej monopolizacji gospodarki, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Te i inne problemy związane ze zmianami, jaki pociągnie za sobą przemysł 4.0 określają tematy, wokół których toczy się dyskusja:

 • działania na rzecz włączenia w proces transformacji podmiotów sektora MŚP,
 • modernizacja przepisów antymonopolowych chroniących konkurencyjność,
 • definicje i sposób wprowadzenia w życie pakietów specyfikacji technicznych przemysłu 4.0.

Ad. VIII. Od kilkudziesięciu lat pęcznieją bazy danych instytucji publicznych i przedsiębiorstw prywatnych. Rosną możliwości kolejnych generacji maszyn i urządzeń cyfrowych. Łącznie stanowią bezcenny fundament dla wielu nowych usług powszechnych. Osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji mogą radykalnie obniżyć koszty ich integracji i wykorzystania. Rosną również bazy wiedzy, patentów, konstrukcji, projektów i informacji, których przetwarzanie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji będzie źródłem wiedzy.

„Big Data” i „Business Intelligence” – to jednocześnie pojęcia i modele biznesowe działalności gospodarczej związane z eksploracją i wykorzystaniem danych. Obecne ramy prawne bardzo ograniczają, a często uniemożliwiają efektywne ekonomicznie wykorzystanie istniejący zasobów do kreacji nowych wartości i wiedzy.

Trwa europejska dyskusja o tym, jak pogodzić prywatność, prawa własnościowe z nowymi potrzebami i możliwościami jakie daje technika cyfrowa. Organizację przedsiębiorstw biorą w niej aktywny udział. Potrzeba stworzenia nowych reguł, równoważących różne interesy, jest oczywista.

Dzięki temu możemy radykalnie podnieść zakres i poziom usług powszechnych. Trudne do przecenienia są możliwości zwiększenia efektywności działania w obszarach ochrony zdrowia i opieki społecznej, edukacji i kształcenia, nauki i badań konstrukcyjno-wdrożeniowych, ochrony środowiska i klimatu. Tematy wokół, których toczy się dyskusja:

 • modernizacja zasad równoważenia interesu prywatnego i publicznego,
 • skrócenie czasów ochrony praw do danych, praw autorskich, własności przemysłowej i innych rodzajów własności niematerialnych,
 • reguły obrotu danymi będącymi w posiadaniu podmiotów prywatnych i organizacji publicznych,
 • segmentacja praw dostępu w oparciu o reguły pól eksploatacji.

Gorąco zachęcamy do udziału w Forum i dyskusji na kluczowe tematy związane z postępem technicznym i cywilizacyjnym.