• Home
 • /
 • Page

[:pl]

Cyber bezpieczeństwo przemysłu cyfrowego

Cyber-bezpieczeństwo, a sztuczna inteligencja

Wraz z postępem cyfryzacji c-bezpieczeństwo ma coraz szerszy zakres pojęciowy. Do użytku weszły takie pojęcia jak, c-atak, c-obrona, c-wywiad, c-agresja, c-dywersja, c-ochrona, c-przestępstwo, c-terroryzm itd. Zatem wszystkie pojęcia pochodzące ze świata wojny, obrony, przestępczości i terroryzmu funkcjonują już w cyberprzestrzeni. Świat materialny i wirtualny zaczynają coraz bardziej się przenikać. W początkowym okresie przedmiotami ataku i obrony (kradzieży i zabezpieczenia przed kradzieżą, czy też zniszczeniem) były dane i informacje. Potem przedmiotem ochrony stało się bezpieczeństwo fizyczne maszyn i urządzeń, których funkcjonowanie zależne jest od oprogramowania. Dzisiaj można już mówić o działaniach kinetycznych ze skutkami podobnymi do tych, jakie cechuje atak militarny.

Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji i przemysłu cyfrowego większość istotnych zakładów przemysłowych to będą zakłady przemysłu cyfrowego, które mogą być podatne na atak cyfrowy, c-przestępstwo czy też c-terroryzm. Skutkami takich ataków, oprócz kradzieży lub niszczeniu danych i informacji, mogą być:

 • unieruchomienie produkcji,
 • uszkadzanie (w tym utajone) produkowanych przedmiotów/maszyn,
 • dezorganizacja systemu, zarządzania, zamówień, wysyłek, fakturowania, prognozowania itd.,
 • niszczenie parku maszynowego,
 • skażenie środowiska poprzez spowodowanie wybuchów, wycieków lub emisji szkodliwych substancji,
 • spowodowanie ofiar (rannych i zabitych) wśród pracowników i okolicznej ludności,
 • powodowanie wypadków komunikacyjnych,
 • niszczenie krytycznej infrastruktury sieciowej.

Moduły sztucznej inteligencji stają się obecnie najskuteczniejszymi zarówno w c-ataku jak i w c-obronie. Powszechnie znane są programy antywirusowe z elementami sztucznej inteligencji. Programy tego typu wchodzą coraz szybciej do firm i zakładów produkcyjnych. Rośnie wrażliwość tych zakładów na c-ataki. Temat sztucznej inteligencji jest głównym tematem tego panelu, jak też elementem wszystkich dyskusji prowadzonych w ramach
9-go FG TIME. Prosimy wszystkich uczestników panelu dyskusyjnego z zapoznaniem się z opracowaniem przygotowanym przez KIGEiT pt. Innowacyjna Cyfryzacja[1]”. Jego treść stanowi uzasadnienie dla tezy głównej niniejszego panelu.

Teza główna panelu

Programy rozwoju inteligentnego oprogramowania dla przemysłu powinny zakładać przyjęcie generalnej zasady zobowiązującej do implementacji stosownego modułu bezpieczeństwa (c-bezpieczeństwo powinno być zapewnione na poziomie projektu).

Opis problemu

Ochrona przez c-zagrożeniami jest w tej chwili niepokojąco słaba. Ze wszystkich analiz kompetentnych specjalistów wynika jednoznacznie, że ograniczenie potencjalnych skutków tej słabości można osiągnąć tylko przez natychmiastowe działanie. Powinno się je realizować w oparciu o rozpoznaną mapę zagrożeń. Być może największym problemem jest fakt, że szkodliwe oprogramowanie można zainstalować na terytorium przyszłego ataku w sposób niedostrzegalny i aktywować po osiągnięciu pełnej zdolności operacyjnej. Brak doświadczenia w obronie przed „niewidzialnym” powoduje, że politykom i strategom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo trudno jest to sobie wyobrazić scenariusze i podjąć odpowiednie działania. Nie można mieć też wątpliwości, że najbardziej zagrożone są ośrodki dowodzenia, kierowania i przemysł. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo urzędów i instytucji kierujących państwem odpowiada rząd, natomiast o bezpieczeństwo zakładów przemysłowych mogą zadbać tylko przedsiębiorcy. Technologią przyszłości w tym zakresie jest sztuczna inteligencja. Jednak programiści muszą dostać informacje i zamówienia na wykonanie odpowiedniego oprogramowania, a przemysł cyfrowy – na wykonanie odpowiedniego sprzętu. Dlatego uważamy za konieczne otworzyć dyskusję, z której powinno się wyłonić stosowne prawo i wybrać najskuteczniejsze rozwiązania praktyczne. Innymi słowy, kierownictwa firm muszą przełożyć zilustrowany problem na konkretne programy działania, które pozwolą zbudować w c-przestrzeni środowisko o poziomie zabezpieczeń powszechnych i proporcjonalnych. W trakcie dyskusji paneliści będą się zastanawiać, jakie działania są niezbędne, aby postulat powszechnego i proporcjonalnego systemu c-obrony urzeczywistnić. Jak wprowadzić na poziomie każdego urządzenia, aplikacji, węzła, gałęzi i systemu IT w firmie, konieczne i wystarczające bariery oraz jak rozpoznać i zlikwidować już zainstalowane szkodliwe oprogramowanie. Czy potrzebujemy przygotować społeczeństwo na powszechną c-obronę cywilną? A może c-niebezpieczeństwo jest wyolbrzymiane, a działania, które podejmowane są w reakcji na opisywane zagrożenie są wystarczające?

[:en]

Cyber-security of the digital industry

Cyber-security and Artificial Intelligence

Due to the progress of digitization, the conceptual range of c-security becomes wider and wider. We are currently using such terms as  c-attack, c-defence, c-interview, c-aggression, c-diversion, c-protection, c-crime, c-terrorism etc. Therefore all concepts related to the world of war, defence, crime and terrorism become used in relation to cyberspace. The material and the virtual world begin to increasingly intersect. In the initial stage, the objects of attack and defence (theft and anti-theft or destruction) were data and information. Later, the object of protection has become the physical security of machines and equipment, the operation of which is dependent on the software. Today, we can even talk about kinetic actions, the results of which are similar to those typically associated with military attacks. Due to the development of artificial intelligence and digital industry, the majority of major industry plants will be involved in digital industry and thus will be susceptible to digital attacks, c-crime or c-terrorism. The effects of such attacks, in addition to theft, or destruction of data and information, may involve:

 • Production halt,
 • damage (including hidden damage) of manufactured objects / machines
 • disorganization of the system, management, orders, shipments, invoicing, forecasting, etc.,
 • destruction of machinery,
 • contamination of the environment due to explosions, spills or emissions of harmful substances,
 • causing casualties (dead and wounded) among the workers and the local population,
 • causing traffic accidents,
 • destruction of critical network infrastructure.

Artificial intelligence modules are currently the most effective tools in both c-attack and in c-defence. Commonly known antivirus software with elements of artificial intelligence. this type of software is increasingly used by companies and manufacturing plants. The awareness of c-attacks is growing. The main subject of the discussion will be AI, yet it will appear in all the discussions conducted within the frames of the .
9th Economic Forum TIME We ask all the participants of the discussion to read a compilation prepared by KIGEiT and entitled:  „Innovative Digitization[1]”. The content of the compilation justifies the main thesis of this panel.

 

Main thesis of the discussion

Software-dedicated intelligent software development programs should seek to adopt the general rule requiring the implementation of appropriate security modules (c-security should be provided at the project level).

Description of the issue

Protection against c-threats is now alarmingly weak. The analyzes made by competent specialists clearly prove that the reduction of the potential impact of this weakness can be achieved only by immediate action.  They should be implemented based on a map of recognized hazards. Perhaps the biggest problem is the fact that malicious software may be installed on the territory of the future attack in an unperceivable way and then activated when it reaches full operational capability. Due to lack of experience in defence against an „invisible” enemy, the politicians and strategists in charge of security can hardly imagine possible scenarios and take appropriate action. There is no doubt that the most vulnerable are the centres of command, control and industry. Responsibility for the security agencies and institutions in charge of the State  belongs to the Government, but for the safety of industrial plants can be only secured by the entrepreneurs. Their biggest weapon is the AI. However, developers must be provided with the information and orders for a particular type of software and the digital industry must be provided with the information and orders in order to manufacture the proper equipment. Therefore, we believe it necessary to open a discussion on appropriate changes in law and  most effective practical solutions. In other words, management of companies must translate the problem into specific action programs that will make it possible to build in the c-space an environment characterized by common and proportionate level of security. During the discussion, the participants will try to determine what actions can lead to the creation of a universal and proportional system of c-defence. How to introduce necessary and sufficient barriers to each device, application, node, branches and IT system in the company and how to identify and eliminate malicious software already installed. Is it necessary to prepare the society for the common c-civil defence? Or maybe c-danger is exaggerated, and the actions that are taken in response to the reported threat are sufficient?

 

[:]